image1 image2 image3 image1 image2 image3

29 lipiec 2016 - Basen

W piątek 29 lipca jedziemy na Basen Fala do Nieporętu.

 

Prosimy spakować dziecku:

- strój kąpielowy
- KLAPKI
- ręcznik

ewentualnie okulary do wody.

 

Prosimy NIE dawać: piłek, dmuchańców itp.

Wejścia na basen w godz. 10-11, 11-12, 12-13.

O godz. 9.00 wyjazd pierwszego autokaru.

Prosimy się nie spóźniać!


fot. http://osir.nieporet.pl/

 

Zdjęcia z każdego dnia mogą Państwo zobaczyć na naszym Profilu Facebook: https://www.facebook.com/MyslLokalna/

STATUT FUNDACJI Myśl Lokalna

 

Postanowienia Ogólne

 

§ 1 

 1. Fundacja pod nazwą Myśl Lokalna, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
 1. Katarzynę Płońską,
 2. Mariolę Koziatka

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wójcik Dorotę w kancelarii notarialnej w Legionowie, ul. Sienkiewicza 2, w dniu 24.07.2014r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja może używać skrótu „FML" i w dalszych częściach niniejszego statutu zwana jest „Fundacją".
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw gospodarki

 

§ 2 

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3 

Siedzibą fundacji jest miasto Legionowo

 

§ 4 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 5 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 6

 Celem Fundacji jest:

 1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości lokalnej.
 2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, współpraca z samorządem terytorialnym szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego w celu
  integracji środowisk gospodarczych regionu i obszaru całego kraju.
 3. Promocja gospodarczych walorów regionu poprzez promowanie lokalnych przedsiębiorstw oraz realizacja programów wspierania rozwoju, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 4. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i wyrównywanie szans na rynku pracy oraz działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie.
 5. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych.
 6. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu UE i programów pomocowych.
 7. Wspieranie działań z zakresu wdrażania innowacji z zakresu przedsiębiorczości, edukacji i nauki.
 8. Wspieranie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji lokalnych.
 9. Wspieranie edukacji, nauki, oświaty i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promowanie zdrowego trybu życia.
 10. Działalność wydawnicza, oświatowa, naukowo-techniczna, naukowa, szkoleniowa, i doradcza.
 11. Działalność charytatywna, pomoc  społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,  osobom niepełnosprawnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym jak również  przeciwdziałania patologiom społecznym.
 12. Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich, a także praw kobiet, jak również działalność na rzecz równouprawnienia.
 13. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska;

Fundacja realizuje cele przez:
1. tworzenie i udział w programach ukierunkowanych na rozwój gospodarczy regionu, w szczególności wspieranie przedsiębiorczości;
2. udział w organizacjach, przedsięwzięciach i instytucjach kapitałowych, których działalność służy realizacji celów statutowych;
3. tworzenie i realizację programów walki z bezrobociem i aktywizacji zawodowej bezrobotnych;
4. wspieranie przedsiębiorczości prywatnej ukierunkowanej na usługi i zaopatrzenie wsi;
5. tworzenie systemu edukacji o przedsiębiorczości, w szczególności poprzez organizację szkoleń, spotkań, sympozjów itp.;
6. organizowanie akcji promocji przedsiębiorczości prywatnej;
7. prowadzanie działalności promocyjnej, informacyjnej oraz doradczej w zakresie wspierania, pozyskiwania, korzystania i ewaluacji środków strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy przeznaczonych na rozwój dziedzin objętych celami Fundacji;
8. przygotowywanie lub prowadzenie punktów informacyjnych lub promocyjnych, prowadzenie kampanii promocyjnych w dziedzinach objętych celami Fundacji;
9. organizowanie, współdziałanie oraz popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz inspirowanie i organizowanie dokształcania zawodowego w dziedzinach będących celami Fundacji;
10. Pomoc w rozwoju przedsiębiorców prywatnych poprzez doradztwo i pomoc prawną oraz inna działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorców oraz przedsiębiorczości;
11. Działalność wydawniczą związaną z celami statutowymi Fundacji w postaci wydawania broszur i plakatów, publikacji książkowych i e-booków, artykułów, raportów i innych publikacji oraz prowadzenie serwisów internetowych;

 

§ 7

Fundacja może podejmowanie działalności gospodarczą na zasadach określonych ogólnie obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem.


Działalność gospodarcza fundacji

 

§ 8 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, wyodrębnioną i nie wyodrębnioną organizacyjnie.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji (wg. PKD) jest:

 

 1. 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
 2. 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
 3. 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;
 4. 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
 5. 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 6. 18.11.Z Drukowanie gazet
 7. 18.12.Z Pozostałe drukowanie
 8. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 9. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
 10. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 11. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 12. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 13. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 14. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 15. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 16. 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 17. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 18. 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona
 19. w wyspecjalizowanych sklepach
 20. 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona
 21. w wyspecjalizowanych sklepach
 22. 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona
 23. w wyspecjalizowanych sklepach
 24. 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich
 25. i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 26. 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 27. 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona
 28. w wyspecjalizowanych sklepach
 29. 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 30. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 31. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona
 32. w wyspecjalizowanych sklepach
 33. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 34. 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 35. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 36. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 37. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 38. 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 39. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 40. 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 41. 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 42. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 43. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 44. 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 45. 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 46. 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 47. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 48. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 49. 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 50. 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 51. 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 52. 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 53. 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 54. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 55. 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 56. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 57. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 58. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 59. 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 60. 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
 61. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 62. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 63. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 64. 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 65. 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
 66. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 67. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 68. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 69. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 70. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 71. 58.11.Z Wydawanie książek
 72. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 73. 58.13.Z Wydawanie gazet
 74. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 75. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 76. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 77. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 78. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 79. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 80. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 81. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 82. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 83. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 84. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 85. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 86. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 87. 63.12.Z Działalność portali internetowych
 88. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
 89. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 90. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 91. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
 92. 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 93. 64.91.Z Leasing finansowy
 94. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 95. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 96. 65.11.Z Ubezpieczenia na życie
 97. 65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 98. 65.20.Z Reasekuracja
 99. 65.30.Z Fundusze emerytalne
 100. 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi
 101. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 102. 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 103. 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 104. 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 105. 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 106. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 107. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 108. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 109. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 110. 69.10.Z Działalność prawnicza
 111. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 112. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 113. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 114. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 115. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 116. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 117. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 118. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 119. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 120. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 121. 74.20.Z Działalność fotograficzna
 122. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 123. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 124. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 125. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 126. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 127. 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 128. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 129. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 130. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 131. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 132. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 133. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 134. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 135. 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 136. 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 137. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 138. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 139. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 140. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
 141. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 142. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 143. 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
 144. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 145. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 146. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 147. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 148. 85.59.A Nauka języków obcych
 149. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 150. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 151. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 152. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 153. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 154. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 155. 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 156. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 157. 93.12.Z Działalność klubów sportowych
 158. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 159. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 160. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 161. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 162. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 163. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przy czym działalność wymagająca uzyskania zezwoleń lub koncesji będzie prowadzona dopiero po ich uzyskaniu.

1. Kierowanie działalnością gospodarczą Zarząd Fundacji może powierzyć jednemu spośród swoich członków lub innej osobie.

2. Osiągnięte przez Fundację zyski przeznaczane są na działalność statutową.

 

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 9 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście zł 00/100 gr.) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Z Funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 zł (słownie: tysiąc zł 00/100 gr.).

 

§ 10 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek, aukcji loterii i przetargów oraz innych imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.
 5. odsetek od lokat bankowych,
 6. dochody ze sponsoringu, czyli umów o celowe finansowanie określonej działalności lub przedsięwzięcia w zamian za promocję sponsorską,
 7. granty, czyli umowy o przekazanie Fundacji środków na określone cele z obowiązkiem rozliczenia.
 8. Fundacja może ubiegać się oraz korzystać ze wsparcia pochodzącego ze środków funduszy strukturalnych, pomocy regionalnej lub innych funduszy przeznaczonych na rozwój dziedzin objętych celami Fundacji.

 

§ 11 

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Władze Fundacji.

 

§ 12 

 1. Władzami fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Rada Fundacji. 

§ 13 

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do trzech osób.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 

§ 14

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

§ 16 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji.

 

§ 17 

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powoływany jest przez Fundatorów.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu kadencję za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powoływany jest przez Fundatorów.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 5. Fundator może zostać Członkiem Zarządu

 

§ 18 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)      uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b)      uchwalanie regulaminów,

c)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d)     ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e)      podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f)       przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g)      występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, powoływany i odwoływany w drodze uchwały przez Radę Fundacji spośród Członków Zarządu za wyjątkiem pierwszego Prezesa Zarządu, który powoływany jest przez Fundatorów.

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 19

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Członek Zarządu.

 

Zmiana Statutu

 

§ 20 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji.

 

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Ciasteczka

Szanowny Użytkowniku!

Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.

Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.

Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. serwisów społecznościowych.
Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.
Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

w przeglądarce Opera
W przegladarce Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Safarii

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.